Stanowisko Rady Gminy w Świercze w sprawie protestów rolniczych podjęte na sesji Rady Gminy Świercze w dniu 23 lutego 2015 roku

Radni Rady Gminy Świercze wyrażają swoje poparcie dla protestujących w całym kraju rolników

Protesty te mają swoje uzasadnienie w pogarszającej się od kilku lat sytuacji w rolnictwie, która doprowadziła  wiele rolniczych rodzin na skraj ubóstwa.  Obserwujemy to zjawisko na terenie naszej, typowo rolniczej gminy, aktualnie  rolnicy to grupa społeczna o jednych z najniższych dochodów, a jedynie papierowy dochód wyznaczany przez właściwe ministerstwa powoduje to, że większość z nich nie może być podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej. Do takiej sytuacji doprowadziła polityka kolejnych rządów, a szczególnie ostatniej koalicji PO / PSL. Ustępstwa wobec unijnych komisji , brak spójnej, przemyślanej długofalowej polityki na rynku wieprzowiny,  mleka, owoców miękkich, w obrocie ziemią rolniczą spowodował pogorszenie efektywności  prowadzonej działalności rolniczej. Dodatkowo polityka zagraniczna prowadzona przez obecny rząd i Prezydenta RP, spowodowane nią sankcje ograniczyły rynki zbytu, co  przy braku właściwych rekompensat załamuje produkcję owoców, warzyw i mięsa. Kolejny zaniedbany przez rząd problem to szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne i gatunki chronione. Obecnie wysokość odszkodowań przekracza w wielu wypadkach możliwości finansowe kół łowieckich i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nasiliły się spory pomiędzy rolnikami, a kołami łowieckimi, odnośnie  sposobu szacowania szkód  i wysokości odszkodowania wypłacanego rolnikowi. Tym samym wzrasta niezadowolenie i rozgoryczenie rolników przejawiające się w podejmowanych protestach.

Wnioskujemy do Rządu i Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne podjęcie stosownych działań mających na celu:
-    Ochronę  polskich rolników  w zakresie umożliwiającym utrzymanie                   opłacalności produkcji rolniczej,
-    Ochronę  krajowego rynku przed napływem obcej żywności,
-    Promowanie rodzimej produkcji rolno – spożywczej,
-     Ochronę  rolników  przed skutkami podejmowanych decyzji politycznych,
-    Uregulowania ustawowe obrotu ziemią rolną z uwzględnieniem interesów gospodarstw rodzinnych
-     Podjęcie działań zmierzających do redukcji populacji dzików,  bobrów, łosi i przeciwdziałanie rozmiarowi szkód przez nie wyrządzanych.
   
                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Świercze
                                                                                  Wiesław Adamiak