Rocznie odchodzi ponad 500 pułtuszczan

W latach 2009 – 2011 w naszym powiecie łącznie zmarło 1689 osób, oczywiście głównie z powodu chorób, ale niestety - według analizy 156 powiatów wykonanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, zajmujemy 1 miejsce pod względem tzw. zewnętrznych przyczyn zgonów!

 

Wśród zewnętrznych przyczyn zgonu w powiecie pułtuskim dominowały samobójstwa (38 osób), wypadki komunikacyjne (34 osoby) i upadki (21 osób). Czy można temu zaradzić? Zdaniem władz powiatu – tak i dlatego podjęto starania o wejście do Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Głównym problemem w powiecie jest brak środków na realizacje programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego – czytamy w dokumencie opisującym stan rzeczy. - Stan psychiczny zdrowia dzieci i młodzieży jest niezadowalający. Na program profilaktyki chorób psychicznych powiatu pułtuskiego na lata 2011-2015 wydano zero złotych. Z ankiet skierowanych do dyrektorów placówek oświatowych na terenie powiatu i informacji uzyskanych z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Komendy Powiatowej Policji wynika, że wzrasta liczba uczniów, którzy wykazują objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Najczęściej spotykanymi przejawami tego zjawiska są ucieczki z domu, wagary, palenie tytoniu, picie alkoholu, odurzanie się, uzależnienia od Internetu, narkotyków, kradzieże, zachowania agresywne i stosowanie przemocy. Wzrasta również liczba młodych osób o myślach samobójczych i dokonujących samobójstwa. Dyrektorzy deklarują chęć przystąpienia placówek do projektu i zwracają szczególną uwagę na doskonalenie kompetencji pedagogów, bądź nauczycieli liderów, prowadzenie warsztatów z rodzinami, a przede wszystkim na zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów.

Władze powiatu zamierzają więc dążyć do radykalnego zmniejszenia zewnętrznych, czyli samobójczych przyczyn zgonów. Do tego niezbędne będą m.in. ochrona i wzmocnienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz zapewnienie młodym osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Te cele mogą być realizowane przez prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego; organizację przedsięwzięć w celu kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego; rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu poprzez poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu; ograniczenie czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników sprzyjających zdrowiu psychicznemu czy inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania nietolerancji, wykluczeniu i dyskryminacji osób z problemami zdrowia psychicznego w społeczności lokalnej

Wnioskowane dofinansowanie: Promocja zdrowia psychicznego -1 mln zł; Profilaktyka zaburzeń psychicznych -ok. 2 mln zł. Czas trwania projektu 21 miesięcy: wrzesień 2014- kwiecień 2016.

WK

Informujemy, że podstawą materiału prasowego "Rocznie odchodzi ponad 500 pułtuszczan" jest informacja z Biuletynu Informacji Publicznej starostwa powiatowego. Dane i wnioski zostały tam upublicznione w dziale: Protokoły Zarządu Powiatu - bez podania autorstwa opracowania.

Informację tą zamieszczamy na wniosek autorki opracowania Ewy Kutner